تعرفه

تعرفه معادلسازی گواهینامه های نوع دوم مهارتی کاربردی

همسطح واحدهای تخصصی سطح پایه مهارتی: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

همسطح واحدهای تخصصی سطح یک مهارتی: ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

همسطح واحدهای تخصصی سطح دو مهارتی: ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

همسطح واحدهای تخصصی سطح سه مهارتی: ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

همسطح واحدهای تخصصی سطح چهار مهارتی: ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

 

توجه:

این گواهینامه صرفا به درخواست دانشپذیر و بر اساس معادلسازی دوره های آموزشی و مهارتی گذرانده نزد مراکز آموزشی معتبر داخلی و خارجی صادر گردیده و به هیچ عنوان مدرک تحصیلی و دانشگاهی محسوب نمی شود و مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نمی باشد و ارزش آن، بر اساس ضوابط داخلی چتر دانش پردیس تایید می گردد.

تعرفه مربوطه به گواهینامه خبرگی طب سنتی

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه عشاب: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه عطار: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه دارویار: ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه دارویار خبیر: ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه طبیب یار: ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه طبیب یار ممتاز: ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه حکیم یار: ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه حکیم یار خبیر: ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه حکیم: ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

تعرفه مربوطه به گواهینامه تعیین و ارتقاء سطح مشاغل و حرف

گواهینامه سطح پایه مشاغل و حرف – استادکار: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سطح اول مشاغل و حرف – کاردان: ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سطح دوم مشاغل و حرف – کارشناس: ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سطح دوم مشاغل و حرف – کارشناس حرفه ای ارشد: ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سطح سوم مشاغل و حرف – کارشناس خبره: ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گواهینامه سطح چهارم مشاغل و حرف – کارشناس عالی: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

توجه: تمامی تعرفه های اعلام شده از تاریخ اول فروردین تا پایان شهریور ۱۳۹۶ ثابت خواهد بود.

استعلام گواهینامه
استعلام گواهینامه ایزو
پیوندهای مهم