تعرفه

تعرفه معادلسازی گواهینامه های نوع دوم مهارتی کاربردی

همسطح واحدهای تخصصی سطح پایه مهارتی: 10.000.000 ریال

همسطح واحدهای تخصصی سطح یک مهارتی: 12.000.000 ریال

همسطح واحدهای تخصصی سطح دو مهارتی: 14.000.000 ریال

همسطح واحدهای تخصصی سطح سه مهارتی: 18.000.000 ریال

همسطح واحدهای تخصصی سطح چهار مهارتی: 22.000.000 ریال

هزینه کارشناسی مربوط به مرکز تعیین و ارتقاء سطح: 1.500.000 ریال

 

توجه:

این گواهینامه صرفا به درخواست دانشپذیر و بر اساس معادلسازی دوره های آموزشی و مهارتی گذرانده نزد مراکز آموزشی معتبر داخلی و خارجی صادر گردیده و به هیچ عنوان مدرک تحصیلی و دانشگاهی محسوب نمی شود و مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نمی باشد و ارزش آن، بر اساس ضوابط داخلی چتر دانش پردیس تایید می گردد.

تعرفه مربوطه به گواهینامه خبرگی طب سنتی

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه عشاب: 5.000.000 ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه عطار: 5.000.000 ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه دارویار: 6.000.000 ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه دارویار خبیر: 6.000.000 ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه طبیب یار: 7.000.000 ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه طبیب یار ممتاز: 7.000.000 ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه حکیم یار: 8.000.000 ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه حکیم یار خبیر: 8.000.000 ریال

گواهینامه سنجش خبرگی طب سنتی – مرتبه حکیم: 12.000.000 ریال

تعرفه مربوطه به گواهینامه تعیین و ارتقاء سطح مشاغل و حرف

گواهینامه سطح پایه مشاغل و حرف – استادکار: 5.000.000 ریال

گواهینامه سطح اول مشاغل و حرف – کاردان: 6.000.000 ریال

گواهینامه سطح دوم مشاغل و حرف – کارشناس: 7.000.000 ریال

گواهینامه سطح دوم مشاغل و حرف – کارشناس حرفه ای ارشد: 8.000.000 ریال

گواهینامه سطح سوم مشاغل و حرف – کارشناس خبره: 9.000.000 ریال

گواهینامه سطح چهارم مشاغل و حرف – کارشناس عالی: 10.000.000 ریال

توجه: تمامی تعرفه های اعلام شده از تاریخ اول فروردین تا پایان شهریور 1396 ثابت خواهد بود.

استعلام گواهینامه
استعلام گواهینامه ایزو
پیوندهای مهم