گروه مدیریت و حسابداری

هر یک از ما به عنوان فردی از یک خانواده و در نگاهی وسیعتر در جایگاه یک شهروند جامعه، در مجموعه های مختلفی قرار داریم که در هر یک، به فراخور خود نقشی را به عهده داشته و مسئولیت هایی را متقبل و به نوعی اموری را مدیریت می کنیم که این، بر اساس نوع نگاه به امور در هر فرد متفاوت خواهد بود. از این رو دانش مدیریت از جمله علومی است که در تمامی فعالیت ها و امور روزمره تا انجام مدیریت های کلان و غیره، نفش مهمی را ایفا می کند.

دپارتمان تخصصی مدیریت توسعه بین الملل چتر دانش پردیس نیز با هدف نهادینه کردن این مهم در بستر جامعه، آموزش و انطباق علوم و فنون مدیریتی با روش های نوین، ارایه رویکردهای جدید در کسب و کار بنگاه های تجاری، استانداردسازی مدیریتی، در راستای بهبود وضعیت کمی و کیفی این رشته کاربردی قدم بر می دارد. امید بر آن است تا گامی بلند در راستای ارتقاء سطح مدیریت کشور برداشته شود.

گروه های آموزشی دپارتمان مدیریت

 • گروه مدیریت اجرایی
 • گروه مدیریت کسب و کار (BBA – MBA – DBA)
 • گروه مدیریت دولتی
 • گروه مدیریت مالی و بازرگانی
 • گروه مدیریت جهانگردی
 • گروه مدیریت فناوری اطلاعات

شرح وظایف و چشم انداز

 1. تعیین و ارتقاء سطح مهارتی بر مبنای سیستم دانش کاربردی؛
 2. ارزش گذاری و درجه بندی تجربی متخصصین؛
 3. برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه های عمومی و تخصصی؛
 4. استانداردسازی مدیریتی ایزو؛
 5. برگزاری سمینار و همایش و میتینگ های علمی ملی و بین المللی؛